SourceRenraku Arcology Shutdown

{{Infobox source
=Renraku Arcology Shutdown
=Source cover en Renraku Arcology Shutdown.jpg
=©CGL

=
=
=
=

=FASA Corporation
=1998 
=7328
=1-55560-347-5
=978-3890647456 
=English
=88
=

=3rd
=Sourcebook / Campaignbook
=

=
=
}}    
'''Renraku Arcology Shutdown''' is a sourcebook for Shadowrun.

==Detailed Information==
*SourceRenraku Arcology Shutdown/Credits
*SourceRenraku Arcology Shutdown/Summary
*SourceRenraku Arcology Shutdown/Table of Contents==Translations==
*German Renraku Arkologie Shutdown

==External links==
*{{Shadowiki}}
{{DEFAULTSORTRenraku Arcology Shutdown}}
CategorySources

deQuelle, en Renraku Arcology Shutdown