Thomas the Apostle

#"The Incredulity of Saint Thomas"